Suntory

EN TH

ติดตามเราได้ที่

EN TH
Back

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ประกาศรางวัลโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ ชูความสำเร็จโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ปีที่ 5 พร้อมเดินหน้าจุดประกายเยาวชนไทย ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

February 01, 2024

กรุงเทพฯ 31 มกราคม 2567 – บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ประกาศความสำเร็จของโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชน   เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนครอบครัวและชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำในชีวิตประจำวัน

 โครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากภาคีภาครัฐร่วมเป็นพันธมิตร ได้แก่  กรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังผนึกกำลังกับ “กล่องวิเศษ” กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจในการจุดประกายให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1) กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ (Water Youth Camp) คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดระยอง และสระบุรี รวมทั้งสิ้น 20 โรงเรียน โดยมีแกนนำนักเรียนและตัวแทนคุณครูเข้าร่วมค่ายเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน  มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรน้ำผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมพัฒนาศักยภาพของแกนนำนักเรียนที่เข้าร่วม เพื่อขยายผล “ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” สู่โรงเรียนของน้อง ๆ

2) การประกวดโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ “มิซุอิกุ” ตัวแทนคุณครูและแกนนำนักเรียนนำเงินสนับสนุนจากโครงการฯ    ไปดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนแบบบูรณาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ นโยบาย การมีส่วนร่วมของบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และการขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งจัดตั้ง “มิซุอิกุ คลับ” เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ

 นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค     เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ค่านิยมองค์กร 'การเติบโตอย่างยั่งยืน' หรือ 'Growing for Good' เรามุ่งมั่นเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำ พร้อมจุดประกายให้เยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ ‘มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ’อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งความสำเร็จของโครงการฯ นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดิฉันจึงขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณพันธมิตรภาครัฐทุกหน่วยงาน รวมถึงคณะคุณครูและนักเรียนที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการในปีนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และดิฉันเชื่อมั่นว่าผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยของเรา”  

 โครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ประจำปี 2566 ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 โรงเรียน ได้เข้าร่วมทั้ง 2 กิจกรรม คือค่ายเยาวชนรักษ์น้ำและการประกวดโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ “มิซุอิกุ” นอกจากนี้    กลุ่มนักเรียนแกนนำและตัวแทนคุณครูยังได้นำความรู้ที่ได้จากค่ายเยาวชนรักษ์น้ำไปต่อยอดกิจกรรมภายในโรงเรียนของตน ทำให้มีนักเรียนระดับประถมศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้มากถึง 5,750 คน และตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ได้ส่งมอบองค์ความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำให้แก่เด็กนักเรียนรวมทั้งสิ้นกว่า 20,250 คน สำหรับผู้ชนะการประกวด โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ “มิซุอิกุ” ประจำปี 2566 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลรักภาษา จังหวัดระยอง และโรงเรียนวัดแพะโคก จังหวัดสระบุรี

 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำว่า “ในนามของกรมทรัพยากรน้ำ ผมขอแสดงความยินดีกับซันโทรี่                               

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และชื่นชมโรงเรียนและน้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ‘มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ’ ในปีที่ผ่านมา ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้กับประเทศของเรา ที่สำคัญ การดำเนินงานของโครงการฯ มีความสอดคล้องกับภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการกำกับ ควบคุม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศ ด้วยเหตุนี้ เราจึงยินดีที่จะให้การสนับสนุนโครงการฯ เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกที่ดีในหมู่เยาวชนให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน”

 “ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำและบริหารจัดการมลภาวะทางน้ำโดยตรง กรมควบคุมมลพิษมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ ‘มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ’ มาอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักดีว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมจะต้องดำเนินการนับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และสิ่งแรกที่ควรปลูกฝังคือทัศนคติและองค์ความรู้ของผู้คน โดยเฉพาะกับเยาวชนที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพราะเขาเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของเราต่อไป” นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวสรุปถึงความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน

 ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ “มิซุอิกุ” ประจำปี 2566 นำโดย ดร.สุนิสา  สก๊อต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรักภาษา จังหวัดระยอง  และ นางเรวดี ทองอุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพะโคก จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันแสดงความเห็นถึงโครงการฯ ว่า “ในนามของคณะครูและนักเรียน เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกเป็น โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ ‘มิซุอิกุ’ ประจำปี 2566 โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ มาบูรณาการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียน ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

  • ด้านนโยบาย: กำหนดนโยบายและมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
  • ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร: จัดการอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำ เพื่อให้คุณครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ำและพลังงานอย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งจัดตั้ง ‘มิซุอิกุ คลับ’ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์น้ำในโรงเรียน
  • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน: ใช้อุปกรณ์แบบประหยัดน้ำและส่งเสริมการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยติดตั้งระบบเก็บกักน้ำฝนเพื่อนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ สร้างระบบบำบัดน้ำล้างจานเพื่อนำไปใช้รดน้ำในสวนผัก
  • ด้านการขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบ: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประหยัดน้ำที่บ้านของนักเรียนผ่านกิจกรรมการแข่งขันลดการใช้น้ำ และรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนรอบโรงเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

 ขอขอบคุณโครงการฯ ที่มอบโอกาสและทุนสนับสนุนให้แก่โรงเรียนของเราในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  เราจะเดินหน้าปลูกฝังนักเรียนของเราให้เป็นเยาวชนรักษ์น้ำตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป”

 ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จะเดินหน้าสานต่อโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” เพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและส่งต่อให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป โดยในปี 2567 นี้ จะยกระดับการจุดประกายเยาวชนไทยเป็น “ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” ผ่านโครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ” (One Suntory Mizuiku Program) ซึ่งจะร่วมมือกับ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จํากัด  คาดว่าจะเริ่มดำเนินกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม 2567  เป็นต้นไป

 

OTHER NEWS

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ผนึกกำลัง ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผ่านโครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ”

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เชื่อมั่นคุณค่าและศักยภาพของ "ผู้หญิง" ร่วมสร้างความเสมอภาคและขับเคลื่อนองค์กรผ่านวัฒนธรรมองค์กร DE&I

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจรักษ์น้ำ ผ่านกิจกรรม “คน น้ำ ดี” และโครงการ “พื้นที่ชุมชน คนอยู่กับน้ำ”