Suntory

EN TH

ติดตามเราได้ที่

EN TH

ความยั่งยืน

ในฐานะบริษัทที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเรามุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งหล่อเลี้ยงและเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้คนรวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ เราให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีคุณค่ายิ่งต่อการดำเนินธุกิจของเรา เราจึงริเริ่มโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นอกจากเราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง และเป็นที่รักของผู้บริโภคแล้ว เรายังคงมองหาโอกาสจากทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าของเรา เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

เราจึงมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินกิจการอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รักษาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การจัดหาน้ำสะอาด การให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

สินค้าและบริการ

เราให้ความสำคัญในการสื่อสารกับลูกค้า และสะท้อนความคิดเห็นของพวกเขาผ่านกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเรา ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ความสำคัญเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การริเริ่มแนวคิดจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การส่งมอบสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เป้าหมายความยั่งยืนในด้านผลิตภัณฑ์ของเราคือการใช้นวัตกรรมที่ดีต่อสุขภาพในเครื่องดื่มทุกประเภทและนำเสนอเครื่องดื่มที่หลากหลาย มีคุณภาพสูงสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกัน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของเราใช้น้ำ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันล้ำค่า ดังนั้นเราจึงมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อทรัพยากรอันมีค่าไปสู่คนรุ่นต่อไปดังคำมั่นสัญญา "Mizu To Ikiru" ของซันโทรี่ กรุ๊ป ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสองมิติ ได้แก่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การช่วยเหลือสังคม

แนวทางของเราคือ มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องโดยส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 การช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่น และการส่งเสริมจิตอาสาของพนักงาน

พนักงาน

เราส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลายของพนักงาน ยอมรับคุณค่าและความคิดที่แตกต่างกัน อันนำมาซึ่งคุณค่าที่มากยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นเรื่องความหลากหลาย (Diversity) ความเสมอภาค (Equity) และการอยู่ร่วมกัน (Inclusion) ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน แต่ซันโทรี่ กรุ๊ป ก็ได้ดำเนินการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากความหลากหลาย และสร้างบรรยากาศการทำงานด้วยการอยู่ร่วมกัน ไม่เพียงแต่ให้คำมั่นว่าเราจะตระหนัก เห็นคุณค่า เคารพในความหลากหลาย และส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน แต่เราจะหาวิธีเพื่อทำให้มั่นใจในเรื่องความเสมอภาค รวมถึงรับฟังเสียงและมุมมองต่างๆ ของพนักงานของเรา และดำเนินการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวสาร องค์กร

ดูข่าวทั้งหมด

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ผนึกกำลัง ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผ่านโครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ”

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจรักษ์น้ำ ผ่านกิจกรรม “คน น้ำ ดี” และโครงการ “พื้นที่ชุมชน คนอยู่กับน้ำ”

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ส่งท้ายความสำเร็จแคมเปญ “มันส์ ไม่ ทิ้ง”