พันธสัญญาของซันโทรี่ กรุ๊ป

มิซุ โตะ อิคิรุ (การอยู่ร่วมกับน้ำ)

ความมุ่งมั่นต่อพันธกิจของซันโทรี่ กรุ๊ปที่ว่า “สร้างความสมดุลระหว่างผู้คนและธรรมชาติ” ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จึงเดินหน้าอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพราะว่าน้ำมีความสำคัญยิ่งต่อทุกชีวิต และเราจะดำเนินธุรกิจไม่ได้เลยหากปราศจากทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่านี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเพื่อที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นถัดไป

ซันโทรี่ ริเริ่มโครงการมิซุอิกุในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในภาษาญี่ปุ่น “มิซุ” หมายถึง “น้ำ” และ “อิกุ” หมายถึง “การให้ความรู้” โดยโครงการมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ รวมถึงสอนให้เด็กๆ ตระหนักว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในอนาคต สำหรับประเทศไทย ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร และชุมชน ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ระบบน้ำสะอาดให้กับชุมชน

การเข้าถึงน้ำสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์แต่ยังมีหลายชุมชนในประเทศไทยที่ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาด ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับหน่วงงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นและองค์กรไม่แสวงหากำไรสร้างระบบน้ำสะอาดให้กับชุมชนที่ขาดแคลน

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเติบโตอย่างยั่งยืน (Growing for Good)”  เราตระหนักดีว่า “น้ำ” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่า ทุกชีวิตล้วนแล้วแต่อาศัย “น้ำ” เพื่อการดำรงชีวิต และ “น้ำ” จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของเรา ดังนั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อพวกเราทุกคนและต่อโลกใบนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จึงดำเนินโครงการหลากหลายเกี่ยวกับ “น้ำ” โดยมีวัถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและให้ความรู้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ปี 2562 ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

โครงการ มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ

โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

พนักงานของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะนำพันธสัญญา “มิซุ โตะ อิคิรุ" (การอยู่ร่วมกับน้ำ) มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม การเห็นคุณค่าของน้ำถูกผนวกเข้ากับการดำเนินธุรกิจของเรา เปรียบเสมือน “น้ำ” เราสร้างความสุขโดยผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูงและให้บริการที่ดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่ชุมชนและสังคม