วิสัยทัศน์ ของเรา

SPBT ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่ 5 กลยุทธ์หลักดังนี้

เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในผลิตภัณฑ์หลัก

สร้างความแข็งแกร่งธุรกิจด้วยเครื่องดื่มน้ำอัดลม

เสริมสร้างการเติบโต
ผ่านการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์

เสริมสร้างการเติบโตผ่านการขยายกลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ประสบความสำเร็จ
ไปพร้อมกับลูกค้า

ประสบความสำเร็จไปพร้อมกับลูกค้า ด้วยการเข้าถึงลูกค้าและการให้บริการที่ยอดเยี่ยม

พิทักษ์การเติบโต
ระยะยาว

พิทักษ์การเติบโตระยะยาว ด้วยระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมความยั่งยืน

พัฒนา
องค์กร

พัฒนาองค์กร ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างคน

พันธกิจ ของเรา