เอาใจใส่ลูกค้า ผู้บริโภค และโลกที่เราอาศัย

เราใช้การแข่งขันที่รุนแรงของตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อหาผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ความสำเร็จของเรานั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้า ผู้บริโภค และชุมชน โดยยึดหลักใส่ใจที่จะก้าวไปด้วยกันให้ไกลกว่าและเจริญเติบโตร่วมกันมากกว่าการมุ่งแต่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว

จำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจ

การทดสอบมาตรฐานของเราก็คือ การที่พวกเราจะต้องสามารถรับรองผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไม่ลังเล รวมถึงยินดีบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราเอง หลักการนี้จะครอบคลุมไปทุกๆ ส่วนของธุรกิจ ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนกระทั่งถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค

บอกกล่าวข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา และปราศจากอคติ

เราจะพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ง่าย แต่ยังช่วยให้การสื่อสารชัดเจน และถูกต้อง เราทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่สื่อสารนั้นเป็นที่เข้าใจร่วมกัน

รักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยง และผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาว

เราจะมุ่งบริหารความเสี่ยงและสร้างผลประโยชน์อย่างสมดุล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากปราศจากความความสมดุล เราจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้เลย

ชนะด้วยการรวมความหลากหลายเข้าด้วยกัน

ในการทำงานร่วมกัน เราจะยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลทั้งลักษณะเฉพาะตัว และวิธีคิดที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และเปิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ รวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงานแต่ละคนเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเรา

เคารพผู้อื่น และประสบความสำเร็จร่วมกัน

แม้บริษัทจะสร้างขึ้นมาด้วยความเป็นเลิศและความรับผิดชอบในแต่ละบุคคล แต่ไม่มีใครสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้โดยลำพัง เราต้องการคนที่มีความสามารถเพื่อมาทำงานร่วมกัน ความสำเร็จร่วมกันจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการปฎิบัติต่อกันด้วยความเคารพทั้งภายในและภายนอกบริษัท ความมีจิตสำนึก ความเคารพต่อผู้อื่น และค่านิยมที่เราปฏิบัติ ซึ่งหากทุกคนมีแล้วจะช่วยให้ผลงานมีมาตรฐานที่เป็นเลิศ

ปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

ความรับผิดชอบและความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นรากฐานของการเติบโตที่มีคุณภาพ ทั้งในแง่ของความเชื่อมั่นทั้งระหว่างเพื่อนร่วมงานและกับองค์กร ความรับผิดชอบหมายความว่าเราจะปฏิบัติต่อสิ่งที่เราทำเสมือนเราเป็นเจ้าขององค์กร ความไว้วางใจกันยังสร้างขึ้นได้ด้วยการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

มีจิตวิญญาณของผู้กล้าลงมือทำ

เราจะร่วมกันสืบสานจิตวิญญาณของกลุ่มบริษัทซันโทรี่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ด้วยการทดลองสิ่งใหม่ และผนวกสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมทั้งการลงมือทำให้เป็นจริง

เอาใจใส่ลูกค้า ผู้บริโภค และโลกที่เราอาศัย

เราใช้การแข่งขันที่รุนแรงของตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อหาผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ความสำเร็จของเรานั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้า ผู้บริโภค และชุมชน โดยยึดหลักใส่ใจที่จะก้าวไปด้วยกันให้ไกลกว่าและเจริญเติบโตร่วมกันมากกว่าการมุ่งแต่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว

จำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจ

การทดสอบมาตรฐานของเราก็คือ การที่พวกเราจะต้องสามารถรับรองผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไม่ลังเล รวมถึงยินดีบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราเอง หลักการนี้จะครอบคลุมไปทุกๆ ส่วนของธุรกิจ ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนกระทั่งถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค

บอกกล่าวข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา และปราศจากอคติ

เราจะพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ง่าย แต่ยังช่วยให้การสื่อสารชัดเจน และถูกต้อง เราทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่สื่อสารนั้นเป็นที่เข้าใจร่วมกัน

รักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยง และผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาว

เราจะมุ่งบริหารความเสี่ยงและสร้างผลประโยชน์อย่างสมดุล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากปราศจากความความสมดุล เราจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้เลย

ชนะด้วยการรวมความหลากหลายเข้าด้วยกัน

ในการทำงานร่วมกัน เราจะยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลทั้งลักษณะเฉพาะตัว และวิธีคิดที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และเปิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ รวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงานแต่ละคนเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเรา

เคารพผู้อื่น และประสบความสำเร็จร่วมกัน

แม้บริษัทจะสร้างขึ้นมาด้วยความเป็นเลิศและความรับผิดชอบในแต่ละบุคคล แต่ไม่มีใครสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้โดยลำพัง เราต้องการคนที่มีความสามารถเพื่อมาทำงานร่วมกัน ความสำเร็จร่วมกันจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการปฎิบัติต่อกันด้วยความเคารพทั้งภายในและภายนอกบริษัท ความมีจิตสำนึก ความเคารพต่อผู้อื่น และค่านิยมที่เราปฏิบัติ ซึ่งหากทุกคนมีแล้วจะช่วยให้ผลงานมีมาตรฐานที่เป็นเลิศ

ปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

ความรับผิดชอบและความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นรากฐานของการเติบโตที่มีคุณภาพ ทั้งในแง่ของความเชื่อมั่นทั้งระหว่างเพื่อนร่วมงานและกับองค์กร ความรับผิดชอบหมายความว่าเราจะปฏิบัติต่อสิ่งที่เราทำเสมือนเราเป็นเจ้าขององค์กร ความไว้วางใจกันยังสร้างขึ้นได้ด้วยการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

มีจิตวิญญาณของผู้กล้าลงมือทำ

เราจะร่วมกันสืบสานจิตวิญญาณของกลุ่มบริษัทซันโทรี่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ด้วยการทดลองสิ่งใหม่ และผนวกสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมทั้งการลงมือทำให้เป็นจริง