ความยั่งยืน

เรามุ่งหน้าเอาชนะความท้าทาย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างถาวร เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างความกลมกลืนระหว่างผู้คน และธรรมชาติ เราจึงมอบสินค้าและบริการ ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย หรือเหนือกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ที่ลูกค้ามีให้แก่เรา

ความยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะเอาชนะความท้าทาย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างความกลมกลืนระหว่างผู้คน และธรรมชาติ เราจึงมอบสินค้าและบริการ ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย หรือเหนือกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ที่ลูกค้ามีให้แก่เรา

นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

การให้ความคุ้มครองด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของเรา โดยเราใช้หลากหลายวิธีที่ปลูกฝังให้พนักงานเห็นคุณค่าและความสำคัญด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จนกลายเป็นจิตสำนึกที่ทุกคนในบริษัทมีร่วมกัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และวัฒนธรรมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายละเอียดของนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ซันโทรี่ สามารถ คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

สำหรับรายละเอียดของนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เป๊ปซี่โค สามารถ คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณน้ำตาลลง หรือ เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น และขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ในวงกว้าง

สำหรับกลยุทธ์ในการเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคนั้น เราใช้การปฏิบัติการเชิงรุกที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น อันได้แก่:

 • คิดค้นนวัตกรรม และปรับสูตรผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อลดปริมาณน้ำตาลลง
 • แสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนบนฉลาก
 • ยึดมั่นในนโยบายการตลาดที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ได้มาตรฐานสูงสุดด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร

เมื่อปฏิบัติตามกลยุทธ์เหล่านี้ร่วมกัน ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวได้อย่างมั่นใจ

โลกของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัท และตอบสนองความต้องการด้านเครื่องดื่ม และทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงใบนี้

ผู้คนและชุมชน

เราให้การเคารพในสิทธิมนุษยชน สนับสนุนความหลากหลายและการมีส่วนร่วม รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน โดยปฎิบัติดังต่อไปนี้:

 • พัฒนาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ เพื่อนำพาบริษัทให้เจริญเติบโต และประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้นในระยะยาว
 • สร้างบุคลากรที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของผู้บริโภค และชุมชนที่เราอาศัยอยู่ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานนำมุมมองของตนมาปรับใช้ในการทำงาน
 • ตรวจสอบความปลอดภัยในที่ทำงาน เพื่อรักษาผลงานที่เหนือชั้น
 • เคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ซีเอสอาร์ หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ถูกรวมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ซีเอสอาร์ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม จริงๆ แล้ว ซีเอสอาร์ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทำการกุศลเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ ด้วยการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีผลกำไร ความรับผิดชอบในทางกฎหมาย ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง และความรับผิดชอบในด้านความเที่ยงธรรม ด้วยการผลิตแต่ผลิตภัณฑ์ที่พนักงานทุกคนภาคภูมิใจ

ในฐานะที่เป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี (Good Corporate Citizen) เราเชื่อเสมอว่า บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบอเวอเรจ ประเทศไทย ได้แสดงจิตสำนึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมผ่านปรัชญา “คืนกำไรให้สังคม” และ “สำนึกดี ผลงานดี” เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ ให้สังคมไปพร้อมกัน โดยบริษัทได้ช่วยเหลือสังคมไทย ผ่านทางโครงการซีเอสอาร์ ของบริษัท ในด้านการศึกษา สุขภาพ การอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม และโครงการ เฮลปิ้ง แฮนด์ (Helping Hands) ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่พนักงาน SPBT ร่วมใจสนับสนุน และจัดตั้งขึ้น สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทได้ที่ ข่าวกิจกรรมซีเอสอาร์

ข่าวกิจกรรม ซีเอสอาร์

“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” ร่วมกับ “มูลนิธิรักษ์ไทย”
ลงนามความร่วมมือในโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและโครงการให้ความรู้เรื่องน้ำแก่เยาวชน
13 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพฯ – บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเครือเป๊ปซี่ในประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ และโครงการให้ความรู้เรื่องน้ำแก่เยาวชน กับมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำของประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และคงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในท้องถิ่น รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์น้ำแก่เยาวชน

ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับน้ำอันเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนผืนโลก ภายใต้แนวคิด ‘น้ำคือชีวิต’ บริษัทจึงร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยที่มีเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยโครงการจะประกอบด้วยโครงการหลักที่สำคัญ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการให้ความรู้เรื่องน้ำแก่เยาวชน (มิตซุยกุ) ในจังหวัดระยองและจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ

 • กิจกรรม Train the Trainers เป็นกิจกรรมฝึกอบรมครูและบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องน้ำและการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำให้แก่นักเรียนและคนในชุมชน
 • ค่ายรักษ์น้ำและนักสืบสายน้ำ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์น้ำให้แก่นักเรียน
 • กิจกรรมปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก สร้างแนวกันไฟ และสร้างฝาย ในบริเวณป่าต้นน้ำ ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการวางระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้แก่ 4 ชุมชน ในตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อบริโภค
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” ส่งน้ำดื่มอควาฟิน่า ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 4.0
ส่งเสริมการลดภาระค่าครองชีพและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ
14 มกราคม 2562

กรุงเทพฯ – บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำในเครือซันโทรี่และเป๊ปซี่โค ขานรับนโยบายภาครัฐ ส่งน้ำดื่มอควาฟิน่า เข้าร่วมโครงการ ธงฟ้าประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง

นายโอเมอร์ มาลิค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “SPBT มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีในสังคม หรือ GROWING FOR GOOD บริษัทฯ จึงได้นำผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอควาฟิน่ามาเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 4.0 เนื่องจากน้ำดื่มถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต การเข้าร่วมในโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด และยังสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นแต่มีค่าใช้จ่ายลดลง จึงส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น”

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอควาฟิน่าขนาด 550 มิลลิลิตร และขนาด 1.5 ลิตร จะจำหน่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐในราคาต่ำกว่าท้องตลาด โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ หรือเข้าชมที่เว็บไซต์ http://www.shop.moc.go.th/

“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” สานรัก ปันสุข สู่ป่าชุมชน นำพนักงานจิตอาสาร่วมปลูกป่าและเพาะพันธุ์ต้นกล้า
31 ตุลาคม 2561

กรุงเทพฯ – บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำในเครือเป๊ปซี่โค อาทิ เครื่องดื่มเป๊ปซี่ มิรินด้า เซเว่น-อัพ ชาพร้อมดื่มลิปตัน เครื่องดื่มเกลือแร่เกเตอเรด และเครื่องดื่มอควาฟิน่า นำโดย นายจรณชัย ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค: สานรัก ปันสุข” นำทีมพนักงานจิตอาสา 40 ชีวิตร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คุ้งบางกระเจ้า ด้วยการปลูกป่าและเพาะพันธุ์ต้นกล้า ณ สวนป่าเกดน้อมเกล้า สวนป่าชุมชนเมืองตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกให้กับพนักงาน

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการ Helping Hands ซึ่งเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย ‘มิซุ โตะ อิคิรุ หรือ การอยู่ร่วมกับน้ำ’ และ ‘Performance with Purpose’ โดยพนักงานจิตอาสาได้ร่วมกันปลูกป่าต้นพังกาหัวสุม และต้นพิลังกาสา จำนวน 250 ต้น และเพาะพันธุ์ต้นกล้าจำนวน 279 ต้น เพื่ออนุรักษ์สวนป่าเกดน้อมเกล้า สวนป่าชุมชนเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและห้องเรียนธรรมชาติของทั้งนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการสานต่อแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

โครงการมอบรอยยิ้มเคลื่อนที่
5 เมษายน 2561

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ในส่วนของโรงงานในจังหวัดระยอง ร่วมกับเหล่าอาสาสมัครจากอมตะนคร ได้จัดกิจกรรม “มอบรอยยิ้มเคลื่อนที่” ให้กับผู้สูงอายุที่บ้านมาบยางพร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร