ความยั่งยืน

เรามุ่งหน้าเอาชนะความท้าทาย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างถาวร เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างความกลมกลืนระหว่างผู้คน และธรรมชาติ เราจึงมอบสินค้าและบริการ ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย หรือเหนือกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ที่ลูกค้ามีให้แก่เรา

ความยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะเอาชนะความท้าทาย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างความกลมกลืนระหว่างผู้คน และธรรมชาติ เราจึงมอบสินค้าและบริการ ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย หรือเหนือกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ที่ลูกค้ามีให้แก่เรา
นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

การให้ความคุ้มครองด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของเรา โดยเราใช้หลากหลายวิธีที่ปลูกฝังให้พนักงานเห็นคุณค่าและความสำคัญด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จนกลายเป็นจิตสำนึกที่ทุกคนในบริษัทมีร่วมกัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และวัฒนธรรมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายละเอียดของนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ซันโทรี่ สามารถ คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

สำหรับรายละเอียดของนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เป๊ปซี่โค สามารถ คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณน้ำตาลลง หรือ เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น และขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ในวงกว้าง

สำหรับกลยุทธ์ในการเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคนั้น เราใช้การปฏิบัติการเชิงรุกที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น อันได้แก่:

  • คิดค้นนวัตกรรม และปรับสูตรผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อลดปริมาณน้ำตาลลง
  • แสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนบนฉลาก
  • ยึดมั่นในนโยบายการตลาดที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ได้มาตรฐานสูงสุดด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร

เมื่อปฏิบัติตามกลยุทธ์เหล่านี้ร่วมกัน ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวได้อย่างมั่นใจ

โลกของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัท และตอบสนองความต้องการด้านเครื่องดื่ม และทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงใบนี้

ผู้คนและชุมชน

เราให้การเคารพในสิทธิมนุษยชน สนับสนุนความหลากหลายและการมีส่วนร่วม รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน โดยปฎิบัติดังต่อไปนี้:

  • พัฒนาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ เพื่อนำพาบริษัทให้เจริญเติบโต และประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้นในระยะยาว
  • สร้างบุคลากรที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของผู้บริโภค และชุมชนที่เราอาศัยอยู่ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานนำมุมมองของตนมาปรับใช้ในการทำงาน
  • ตรวจสอบความปลอดภัยในที่ทำงาน เพื่อรักษาผลงานที่เหนือชั้น
  • เคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ซีเอสอาร์ หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ถูกรวมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ซีเอสอาร์ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม จริงๆ แล้ว ซีเอสอาร์ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทำการกุศลเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ ด้วยการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีผลกำไร ความรับผิดชอบในทางกฎหมาย ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง และความรับผิดชอบในด้านความเที่ยงธรรม ด้วยการผลิตแต่ผลิตภัณฑ์ที่พนักงานทุกคนภาคภูมิใจ

ในฐานะที่เป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี (Good Corporate Citizen) เราเชื่อเสมอว่า บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบอเวอเรจ ประเทศไทย ได้แสดงจิตสำนึกด้านการรับผิดชอบต่อสังคมผ่านปรัชญา “การตอบแทนคืนให้กับสังคม” และ “สำนึกดี ผลงานดี” เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ ให้สังคมไปพร้อมกัน

จากการตอบแทนอย่างไม่เห็นแก่ตัวต่อโลก เราแสดงให้เห็นว่า เราดำเนินธุรกิจด้วยความสนุกอย่างมีความรับผิดชอบ ในขณะที่เรามุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของโลกรอบตัวเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียและสังคม ผ่านการแบ่งปันความสำเร็จของเราด้วยจิตวิญญาณแห่งการสำนึกรู้คุณ โดยเราได้ช่วยเหลือสังคมไทย ผ่านทางโครงการซีเอสอาร์ ของเรา ในด้านการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ และโครงการ เฮลปิ้ง แฮนด์ (Helping Hands) ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่พนักงาน SPBT ร่วมใจสนับสนุน และจัดตั้งขึ้น

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทได้ที่ ข่าวกิจกรรมซีเอสอาร์

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Card image cap
'Mizu To Ikiru' จากปรัชญาสู่การปฏิบัติของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค

โดยจับมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และการสร้างแนวกันไฟป่า ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Card image cap
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค จับมือ ซีพี ออลล์ เปิดตัวโครงการ ข.ขวด ไปรีไซเคิล

เปิดตัวเครื่องรีไซเคิลขวด PET (ReFun Machine) ภายใต้โครงการ ข.ขวด ไปรีไซเคิล เพื่อมุ่งมั่นผลักดันการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ผู้บริโภคคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

Card image cap
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กร “การเป็นผู้ให้” ผนึกกำลังพนักงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

มุ่งปลูกฝังพนักงานให้ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรม "Helping Hands"

Card image cap
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) สู้ภัยโควิด-19 ร่วมใจตอบแทนสังคม

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด ผนึกกำลังร่วมกับ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มูลนิธิเป๊ปซี่โคและมูลนิธิรักษ์ไทย